Forslag til ny fiskeforskrift for Østfold er sendt på høring

For et par uker siden så kom det et forslag fra fylkesmannen om ny fiskeforskrift for Østfold. Dette er nå ute til høring og fristen for å gi tilbakemelding er satt til 15 desember 2017.

Jeg har satt meg inn i høringsforslaget og etter hva jeg leser så er dette musikk i mine ører! Sjøørreten trenger helt klart et utvidet vern der den er sårbar særlig rett før – og rett etter gyting. Det såkalte “lerefisket” vil forsvinne en del plasser.

Er enig i alt som står i høringsforslaget bortsett fra en ting, og det er at fredningen skal gjelde hele året. Selv har jeg fiska havabbor i noen av plassene og studerer man denne fisken nærmere, så finnes den sommerstid der man finner sjøørret i mars måned! Jeg syns det vil være sterkt beklagelig om ikke vi få fiske etter denne eksotiske arten sommerstid på disse plassene. Sjøørreten finnes ikke i stort antall der allikevel da, så jeg syns 1 april – 30 september hadde vært spiselig i så måte, dvs følge fredningstidene i Sverige. Når jeg ser på alle sjøørretene som står loggført i excel arket mitt i år, så hadde det kun vært under 20 sjøørreter jeg har fått i disse områdene som er foreslått fredet. Så det vil si det ikke har veldig mye å si for mitt sjøørretfiske tidlig eller sent.

Her er de fleste plassene som er foreslått fredet;Fylkesmannen skriver følgende;

Gjeldende forskrift om fiske etter innlandsfisk i laksevassdrag er fra 2010. Fylkesmannen ønsker nå å endre forskriften, slik at den blir mer utfyllende og tidsriktig. Den største endringen er forslag til utvidelse av fredningssonene ved utløpet av noen viktige kystbekker med sjøørret.

I Østfold er det tre vassdrag med laks, Glomma,Tista og Enningdalselva. Enningdalselva har egne forskrifter om fisket (grensevassdrag). I de to andre laksevassdragene, spesielt Glomma, er det mange andre fiskearter enn laks og sjøørret. Det er fisket etter alle andre fiskearter enn laks og sjøørret i laksevassdragene som denne forskriften omhandler.

I tillegg til laksevassdragene er det registrert i overkant av 50 vassdrag med sjøørret i fylket. De fleste er små kystbekker med utløp direkte til sjøen. Mange av sjøørretbekkene har viktige bestander av sjøørret som trenger bedre beskyttelse og vern. I nærområdet til disse bekkene kan sjøørreten lett bli utsatt for overbeskatning.

I selve bekkene, og i en 100 meters sone ved utløpet, er sjøørreten fredet hele året, mens den i sjøen ellers kan fiskes hele året. Fylkesmannen foreslår å gi noen av disse bekkene/bestandene et økt vern ved å utvide den generelle fredningssoner utenfor bekkemunningen. Dette er den viktigste endringen i den nye forskriften.

Ellers er det bare foretatt en del mindre justeringer i forhold til gjeldende forskrift.

Utkastet til ny forskrift finner du til høyre på nettsiden under Dokumenter (ev. under om du leser nettsiden på smarttelefon). Her ligger også kommentarer til de ulike endringsforslagene, samt den gjeldende forskriften av 15.02.2010.

Forskriften er nå på høring. Kommentarer og innspill kan sendes på e-post til fmospostmottak@fylkesmannen.no eller med post til: Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1502 Moss innen 15. desember 2017.

Vi ber om at vårt referansenummer 2017/6249 oppgis i uttalelsene.

Så omhandler dette DITT fiske eller har du synspunkter, så gi tilbakemelding til han innen fristen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *