Konklusjon fra fiskeforvalteren ang. nye fredningssoner for sjøørret og laks

Da har det kommet en konklusjon fra fiskeforvalteren i Østfold der han tar for seg nye fredningssoner for sjøørret.
Forslaget til totalfredning ble lagt frem i høringsforslaget og der ble det litt motstand fra enkelte (meg selv inkludert).
Å tillate fiske fra 1. april – 30 september ble hørt og det ble justert noe på selve sonene. Da er jeg veldig fornøyd med de nye reglene!

Fiskeforvalteren skriver følgende;

Forslag til ny «Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold», har nå vært ute på høring, med høringsfrist 15. desember 2017.

Det kom inn til sammen 22 hørings-uttalelser, og de aller fleste var positive til den nye forskriften. Det største engasjementet var knyttet til utvidelser av fredningssonene ved utløpet av en del viktige kystbekker med sjøørret. Mange mente at det ble for strengt å forby alt fiske i noen av de utvidede fredningssonene, bl.a. fordi det foregår en del fiske etter andre arter der, og av hensyn til det fisket som utøves av barn og unge. Dette har Fylkesmannen tatt hensyn til i den nye forskriften, og har tillatt fiske i en periode av året da det erfaringsmessig ikke oppholder seg så mye sjøørret inne i sonene.
Det er også foretatt noen andre mindre justeringer av teksten i forskriften og størrelsen på noen av fredningssonene.

Det kom også inn forslag om utvidelse av den generelle 100-meters fredningssonen ved utløpet av noen sjøørretbekker som ikke var tatt med i denne høringen, bl.a. på Hvaler. For å få disse fredningssonene vurdert og eventuelt tatt med i forskriften ville det imidlertid ha krevd en helt ny høringsrunde. Dette ville ha forlenget prosessen med flere måneder, og rådet fra juristene i Miljødirektoratet var at disse fredningssonene heller burde vurderes ved neste revisjon av forskriften.

Den nye forskriften følger vedlagt. Forskriften vil også bli lagt ut på fylkesmannens nettside og den vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend (Lovdata).

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves «Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner, med unntak av Enningdalselva, Østfold» av 15. februar 2010.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *